Budowa linii elektroenergetycznej
400 kV Jasiniec - Pątnów

 

STRONA GŁÓWNA / ASPEKTY PRAWNE INWESTYCJI

ASPEKTY PRAWNE INWESTYCJI

Realizacja inwestycji polegającej na budowie linii 400 kV Jasiniec - Pątnów wymaga szeregu działań formalno-prawnych.  Oznacza to m.in. konieczność:

  • uzyskanie na rzecz Zamawiającego prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane
  • załatwienie wszelkich spraw formalnych i prawnych niezbędnych do realizacji inwestycji, w tym uzyskanie wszystkich pozwoleń i decyzji wymaganych prawem
  • pozyskanie na rzecz Zamawiającego służebności przesyłu bez ograniczenia czasowego
  • wprowadzenia trasy linii do dokumentów planistycznych gmin
  • uzyskania decyzji środowiskowej
  • uzyskania pozwolenia na budowę linii
  • uzyskania pozwolenia na użytkowanie i eksploatację linii
INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Eltel Networks Olsztyn S.A.   SPIE Gdańsk   Elfeko S.A.