Budowa linii elektroenergetycznej
400 kV Jasiniec - Pątnów