Budowa linii elektroenergetycznej
400 kV Jasiniec - Pątnów

 

STRONA GŁÓWNA / Harmonogram inwestycji

Harmonogram inwestycji

Inwestycja rozpoczęła się od przygotowania propozycji trasy linii. Z jej przebiegiem zapoznali się przedstawiciele społeczności lokalnych. Następnie rozpoczęły się procedury zmiany studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Procesowi temu towarzyszyły konsultacje z mieszkańcami. W ich toku rozpatrywane były uwagi zgłaszane do projektu.


Równolegle prowadzono prace mające na celu uzyskanie tak zwanej decyzji środowiskowej. Wydanie tego dokumentu dla linii 400 kV jest poprzedzone szczegółową i długotrwałą procedurą oceny jej oddziaływania na środowisko. Już więc sam projekt linii podlega szczegółowej weryfikacji, której dokonuje Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.


Wykonawca zobowiązany jest również pozyskać tzw. "prawo drogi". Ponieważ linia przechodzi przez nieruchomości prywatnych właścicieli, prowadzone są z nimi rozmowy, których celem jest uzyskanie zgody na budowę linii. Szczegóły tego procesu opisano tutaj.


INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Eltel Networks Olsztyn S.A.   SPIE Gdańsk   Elfeko S.A.