Budowa linii elektroenergetycznej
400 kV Jasiniec - Pątnów

 

STRONA GŁÓWNA / Inwestycja z perspektywy gminy

Inwestycja z perspektywy gminy

Przed rozpoczęciem budowy przedstawiciele Wykonawcy kontaktują się z władzami miast i gmin położonych na trasie linii, aby omówić najważniejsze zagadnienia związane z tym etapem inwestycji – zakres prac, sposób i terminy ich prowadzenia oraz rodzaj wykorzystywanego sprzętu. Ważnym elementem rozmów poprzedzających budowę jest ustalenie planu dojazdu – czyli wskazanie dróg gminnych, po których poruszają się następnie samochody dojeżdżające na budowę.

Doświadczenia Wykonawców pokazują, że zwykle szkody są incydentalne; niemniej jednak przed rozpoczęciem prac przygotowana zostaje staranna dokumentacja stanu dróg dojazdowych do miejsc, gdzie staną słupy. Jeżeli któraś z dróg zostanie uszkodzona na etapie budowy, Wykonawca jest zobowiązany do jej naprawienia po zakończeniu wszystkich prac.

Na etapie budowy Wykonawca jest w stałym kontakcie z przedstawicielami samorządów. Po zakończeniu prac w gminie i sprawdzeniu, czy Wykonawca usunął wszystkie szkody, które mogły powstać wskutek prowadzonej budowy, sporządzane będą tzw. protokoły odbiorowe. Podpisują je wyznaczeni i upoważnieni do tego przedstawiciele danej gminy oraz Wykonawcy.

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Eltel Networks Olsztyn S.A.   SPIE Gdańsk   Elfeko S.A.