Budowa linii elektroenergetycznej
400 kV Jasiniec - Pątnów

 

STRONA GŁÓWNA / Pozwolenie na budowę

Pozwolenie na budowę

Rozpoczęcie prac na poszczególnych odcinkach linii jest możliwe po uzyskaniu odpowiednich decyzji o pozwoleniu na budowę. Są one wydawane – w zależności od lokalizacji danego fragmentu linii – przez Wojewodę Wielkopolskiego lub Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, na podstawie Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych. Urzędy wojewódzkie przekazują informację o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę władzom odpowiednich gmin oraz właścicielom nieruchomości leżących na trasie linii – w formie indywidualnego zawiadomienia lub ogólnodostępnego obwieszczenia.

O pozwolenie na budowę można wystąpić, gdy są spełnione trzy warunki. Po pierwsze - trasa linii musi być uwzględniona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy lub określona w decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej. Po drugie - dla przedsięwzięcia należy uzyskać od właściwego Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska tzw. decyzję środowiskową. Ostatnim elementem jest dysponowanie prawem do terenu, naktórym ma powstać linia – poprzez ustanowioną służebność przesyłu lub wydaną decyzję administracyjną.

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Eltel Networks Olsztyn S.A.   SPIE Gdańsk   Elfeko S.A.